S?a iPhone 5s

Thành H?ng Mobile ?em ??n khách hàng d?ch v? s?a iPhone 5S chuyên nghi?p, n?i cung c?p các linh ki?n chính hãng t?i khu v?c Hà N?i. N?u nh? chi?c ?i?n tho?i iPhone 5S c?a quý khách g?p ph?i nh?ng l?i khi?n cho máy g?p v?n ?? thì t?i sao không mang máy t?i trung tâm chúng tôi ?? ???c giúp ?? nh?. Chúng tôi s? ??m b?o, kh?c ph?c nhanh chóng ?? iPhone 5S ho?t ??ng bình th??ng nh? ban ??u.

s?a iPhone 5s

Khi nào c?n s?a iPhone 5s

Sau m?t th?i gian s? d?ng, iPhone 5s x?t hi?n nh?ng l?i l?, khi?n cho máy khó s? d?ng hay th?m chí là không th? thao tác ???c. Lúc này, r?t có th? máy ?ã b? l?i nào ?ó liên quan t?i ph?n c?ng. Nh?ng vì sao máy l?i b? nh? v?y. Nguyên nhân thì nhi?u, nh?ng ch? y?u do ng??i dùng không c?n th?n ho?c do l?i t? nhà s?n xu?t. B?i v?y, khi máy có hi?n t??ng b? l?i v?t, quý khách nên ng?ng s? d?ng máy, và b?t bu?c ?em máy ?i ki?m tra ngay l?p t?c. N?u qua Thành H?ng Mobile, quý khách s? ???c ki?m tra mi?n phí.

N?u nh? không ti?n hành ?em ?i ki?m tra, s?a iPhone 5s thì ?? lâu, máy s? có th? phát sinh thêm các l?i khác mà ng??i dùng không th? bi?t ???c. Kh?c ph?c càng s?m càng t?t. Và c?ng ?? giúp khách hàng, các b?n nên tìm t?i nh?ng trung tâm s?a ch?a ?i?n tho?i uy tín ?? ???c giúp ??. Nh? v?y, iPhone 5s s? ???c kéo dài thêm tu?i th? ?? ti?p t?c ho?t ??ng t?t.

B?ng giá s?a iPhone 5S

Thay linh ki?n Chi phí Các l?i ph?n c?ng Chi Phí
Màn hình + c?m ?ng zin theo máy (nguyên b?) 1.400.000 M?t sóng 800.000
M?t ki?ng (c?m ?ng) zin theo máy 300.000 M?t wifi 700.000
Pin 250.000 M?t c?m ?ng 900.000
L?ng + S??n 700.000 Không nh?n sim 500.000
Rung 300.000 Không nh?n s?c 600.000
Dây nút home (nút home không ?n) 200.000 M?t loa, m?t chuông, tai phone nghe rè (l?i IC Audio) 900.000
Dây micro + c?m bi?n áp tai 300.000 5 NO (wifi, bluetooth, imei) ki?m tra báo giá
Dây ngu?n + âm thanh + g?t rung 300.000 Mât ngu?n ( ch?t IC ngu?n) 1.600.000
Dây tai nghe + chui s?c 350.000 Khay sim 100.000
Camera tr??c 350.000 Thay b? v? nâng c?p thành iPhone 5S g?m nút home và ?èn flash 3 màu: silve, grey, glod (linh ki?n) 800.000
Anten sóng wifi 300.000 Thay b? v? màu vàng champarne 5S (linh ki?n) 700.000
Loa trong 250.000 Thay b? v? màu (nhi?u màu) iPhone 5 (zin) 700.000
Loa ngoài (chuông) 200.000 Thay màn hình iphone 6 liên h?
Camera sau 300.000 S?a Iphone 6 Liên h?

L?u ý:

  • Giá  s?a iPhone 5s trên ch?a bao g?m công thay th?, quý khách vui lòng c?ng t? 100.000 - 200.000 VN? vào ti?n thay th?.
  • Không nh?ng th?, có th? giá s? thay ??i theo t?ng ngày, vì linh ki?n nh?p m?i l?n m?t khác. ?? bi?t rõ h?n, vui lòng m?i quý khách hàng liên h? tr?c ti?p Hotline 0985.023.023 -  0968.023.023?? ???c báo giá chính xác nh?t.

Quy trình thay th? s?a ch?a iPhone 5s

Khách hàng có mong mu?n s? d?ng d?ch v? s?a iPhone 5S t?t thì c?n ph?i tìm ???c m?t trung tâm uy tín. V?i m?i trung tâm s?a ch?a ?i?n tho?i l?n, làm vi?c uy tín thì ??u c?n ph?i có quy trình nghiêm ng?t, rõ ràng, ?? ??m b?o khách hàng s? tin t??ng, còn s? d?ng ti?p d?ch v? c?a hàng l?n ti?p theo.

Tác phong làm vi?c c?a nhân viên s? ph?n ánh thái ?? khách hàng s? nh? nào. N?u nh? nhân viên trung tâm có tay ngh? kém, hay thái ?? ph?c v? không chu ?áo thì s? r?t làm khách m?t lòng. B?i v?y, ?? duy trì thì yêu c?u m?i nhân viên t?i Thành H?ng Mobile ph?i tác phong ph?c v? chuyên nghi?p.

N?u nh? quý khách ch?n trung tâm s?a iPhone 5S kém ch?t l??ng, thì r?t có th? máy c?a quý khách s? b? h? h?ng thêm khi mang v?. Thay vì ???c s? d?ng ?n ??nh thì máy hay phát sinh l?i l?i, ph?i ?em ?i b?o hành.

Quy trình các b??c nh?n s?a ch?a iPhone 5s t?i Thành H?ng:

B??c 1: Ki?m tra phi?u b?o hành ho?c ti?p nh?n chi?c iPhone 5S quý khách hàng mang ??n

B??c 2: Xác ??nh nguyên nhân l?i và th?ng nh?t v?i khách hàng cách s?a ch?a, thay th?

B??c 3: Ti?n hành s?a iPhone 5s ho?c thay th? linh ki?n cho nó.

B??c 4: V? sinh máy bên trong và bên ngoài

B??c 5: Ki?m tra, bàn giao, vi?t phi?u b?o hành cho linh ki?n v?a s?a ch?a ho?c thay th?

??a ch? s?a ipHONE 5S

L?i ích khi khách hàng s? d?ng d?ch v? s?a ch?a iPhone 5s t?i Thành H?ng Mobile

Thành H?ng Mobile là m?t trong nh?ng trung tâm chuyên thay th?, s?a iPhone 5S nói riêng và t?t c? các dòng ?i?n tho?i khác nói chung t?t nh?t t?i Hà N?i. V?i h?n 5 n?m kinh nghi?m, cho nên chúng tôi có ?? t? tin ?? kh?c ph?c các l?i mà ?i?n tho?i c?a quý khách g?p ph?i. V?i m?i l?i v? iPhone 5s thì s? có nh?ng cách ti?n hành s?a ch?a khác nhau. Chính vì th?, n?u nh? ?i?n tho?i c?a quý khách ?ang b? l?i, hãy mau mau mang t?i ?? ???c nh?n giúp ??. N?u nh? chi phí là ?i?u quý khách th?c m?c thì ??ng lo, chúng tôi s? báo giá chu?n nh?t ?? quý khách tham kh?o tr??c.

?u ?i?m n?i b?t c?a d?ch v? s?a iPhone 5S t?i trung tâm:

  • S? d?ng linh ki?n chính hãng.M?i 100%. Ngu?n g?c rõ ràng.
  • S?a ch?a iPhone 5s l?y ngay t?i trung tâm. Th?i gian t? 45-60 phút.
  • Chi phí r?, th?t nh?t khu v?c.
  • B?o hành s?n ph?m d?ch v? t? 3-6-12 tháng.
  • Quy trình s?a iPhone 5S ???c th?c hi?n theo các b??c rõ ràng, quý khách còn có th? theo dõi tr?c ti?p thao tác s?a ch?a, thay th? linh ki?n iPhone 5S c?a ??i ng? k? thu?t viên.

Quý khách Tham kh?o video H??ng d?n Thay Màn hình iphone 5 T?i Thành H?ng Mobile

 

 

??a ch? liên h?:

Giá có s? ch?nh l?ch ?ôi chút vì vùng mi?n. N?u quý khách ? g?n ??a ch? nào xin liên h? tr?c ti?p n?i g?n nh?t ?? có giá chính xác.

1. TP H? Chí Minh(Thành Trung Mobile) : S? 1399 ???ng 3/2, Ph??ng 16, Qu?n 11, TP HCM
?i?n tho?i : 08.66.609.939 - 0909.650.650

 

2. TP Hà N?i (Thành H?ng Mobile): 12 Xuân Th?y, Q. C?u Gi?y.
?i?n tho?i : 04.66725.999 – 0985.023.023 – 0968.023.023

 

3. TP H?i Phòng (Tr??ng H?i Mobile) : 154 L?ch Tray, Q.Ngô Quy?n
?i?n tho?i : 0316.599.599 – 0936.986.998

 

4. TP H?i D??ng (S?a Ch?a Laptop 24H) : 133 Nguy?n L??ng B?ng
?i?n tho?i : 03203.898.286 - 0981.376.686

 

5. T?nh Ninh Bình (??c Hi?p Mobile) : 162A Thiên Tôn, H. Hoa L?
?i?n tho?i : 0303.624.999 – 0915.83.99.89 – 0979.424.999

 

6. TP ?à N?ng (TechCare) : 133 Hàm Nghi, Qu?n Thanh Khê
?i?n tho?i : 0511.2223.888 - 088.8888.086

 

7. TP Vi?t Trì (Hoàng S?n Mobile) : 1358 ??i L? Hùng V??ng - Tiên Cát
?i?n tho?i : 0210.370.8888 - 0984.558.558

 

8. TP Móng Cái (Thành Công Mobile) : 50 Tr?n Phú , TP.Móng Cái
?i?n tho?i : 0982.85.3223 - 016.8333.8666 – 0975.368.683

 

9. TP Thanh Hóa (S?n Phong Mobile) :240 Nguy?n Trãi - P. Tân S?n
?i?n tho?i : 0968.234.568 - 0973.555.886

 

10. TP H? Long (Xuân Bách Mobile ) :116 ???ng Cao Th?ng, H? Long, Qu?ng Ninh
?i?n tho?i : 0333.51.57.57 - 0904.0409.77

 

11. T?nh Hà Nam (2T.Mobile-Thanh Tuy?n) :90 Nguy?n H?u Ti?n, Huy?n ??ng V?n
?i?n tho?i : 0978.923.999 – 03516.258.999

 

Thành H?ng Mobile h?n h?nh ???c ph?c v? quý khách ??n s?a iPhone 5S.

 

Bình luận Facebook, Hỏi đáp, Tư Vấn
max pixel ti?p th? lai cho h? th?ng maxmobile